یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۹:۴۶:۰۳
فرمانداری شهرستان خوانسار

دستورالعمل جداسازی یارانه ها

دستورالعمل موضوع ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها

به استناد ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها موضوع تصمیم نامه نامه شماره ۲۸۶۱۰/۴۴۵۲۰ مورخ ۸۹/۲/۱۱ که در بندهای زیر از آن به عنوان آیین نامه نام برده می شود.دستورالعمل موضوع ماده ۹ آن به شرح زیر اعلام می گردد:

 

۱-     در صورتی که اعضای خانوار یا یکی از آنها مدعی شود که سرپرست آنها به مدت حداقل ۳ ماه مفقود شده و هیچگونه اطلاعی از وی در دست نیست با ارائه استشهاد محلی که به تایید شورای اسلامی یا شورایای یا مراجع ذیصلاح دیگر محل سکونت آنان نیز رسیده باشد، کمک و یارانه خانوار مزبور با کسر یک نفر به حساب عضو دیگر خانوار پرداخت خواهد شد.

 

۲-     برای اعطای کمک ها و یارانه ها به فرد دیگری که سرپرست خانوار آنها به خاطر جنون یا سفت ، محجور شناخته شده یا بشود.ارائه یکی از مدارک زیر الزامی است:

الف – حکم مرجع قضایی ذیصلاح

ب – گواهی پزشکی قانونی

ج – گواهی یکی از بیمارستانهای روانی مراکز نگهداری این قبیل افراد که صلاحیت آنها به تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد.

د – گواهی سازمان بهزیستی محل

 

۳-     برای پرداخت کمکها و یارانه های موضوع ماده ۷ آیین نامه، به فرد دیگر خانوار در مواردی که سرپرست خانوار زندانی شده یا بشود به یکی از طرق زیر فتار خواهد شد.

الف – در صورتی که شخص در زندان هال داخل کشور به سر برد ارائه گواهی از زندان مربوط ضروری است ولی چنانچه محل سکونت خانوار با محل نگهداری شخص زندانی بعد مسافتزیادی داشته و مشکلاتی را از حیث رفت و آمد برای خانواده جهت اخذ گواهی ایجاد نماید، با اعلام اعضای خانوارف سازمان هدفمندسازی یارانه ها می تواند نظر زندان مورد نظر را استعلام و بر آن اساس عمل نماید زندان های سراسر کشور موظفند همکاری لازم را با سازمان هدفمندسازی یارانه ها داشته باشند. در اینگونه موارد کمک ها و یارانه ها از تاریخی که به حساب سرپرست خانوار واریز نشده است تعلق خواهد گرفت.

ب- در مورد سرپرستان زندانی در خارج از کشور ارائه گواهی لازم از معاونت کنسولی ، امور مجلس و ایرانیان وزارت امورخارجه ضروری است.

ج – کمک ها و یارانه های مربوط به افراد زندانی خود سرپرست مستقیماً به حساب آنان واریز خواهد شد و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی موظف است مشخصات کامل و شماره حساب این قبیل زندانیان را به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام و در صورت نداشتن حساب ترتیبات لازم را برای افتتاح حساب افراد ذینفع به عمل آورد.

 

۴-      در موارد عدم حضور سرپرست خانوار در محل زندگی خانوار به جهت سکونت یا اقامت در خارج از کشور پرداخت کمکها و یارانه ها به شخص دیگر صرفاً بنا به درخواست خانوار که به تایید دفتر ذیربط از زیرمجموعه معاونت کنسولی ، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه رسیده باشد صورت خواهد گرفت.

الف – گواهی یا رأی قطعی مراجع قضایی

ب- ارائه قطعی صادره از هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و هیأتهای مشابه آن در سراسر کشور به لحاظ اعتیاد

ج – گواهی پزشکی قانونی

د – گواهی مراکز درمان و بازپروری سازمان بهزیستی کشور

هـ – سایر دلایل و مدارک متقن و مستند از جمله استشهاد محلی که به تایید اعضای شورای اسلامی یا شورایار محل سکونت خانوار رسیده باشند.

 

۶- تشخیص سایر موارد عدم صلاحیت سرپرست خانوار صرفاً با رأی قطعی مراجع قضایی قابل پذیرش برای سازمان هدفمندسازی یارانه خواهد بود.

 

۷- موارد فوت سرپرست خانوار توسط سازمان ثبت احوال کشور اعلام می گردد.

 

۸- در رابطه با پرداخت کمک ها ها و یارانه های موضوع ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها به آن دسته از معلولین ذهنی و جسمی و افراد غیرمعلول اعم از کودکان، زنان ، سالمندان و بیماران روانی مزمن که در مراکز شبانه روزی دولتی و غیردولتی مورد تایید سازمان بهزیستی کشور نگهداری می شوند و فاقد سرپرست می باشند به ترتیب زیر رفتار خواهد شد:

الف – در مورد افراد دارای هویت براساس فهرست اعلامی از سوی سازمان بهزیستی کشور که می بایست حاوی مشخصات از جمله شماره ملی افراد مزبور باشد یارانه به حساب جداگانه ای به نام هر یک از آنان که توسط سازمان بهزیستی کشور افتتاح خواهدشد، واریز می شود.

ب – درخصوص افراد مجهول الهویه ای که فاقد هرگونه مدارک هویتی از جمله شناسنامه و شماره ملی می باشند براساس فهرست جداگانه ای که همه ساله با تایید رییس سازمان بهزیستی کشور باذکر مشخصات فرد مورد نظر به تفکیک مرکز محل نگهداری هر یک از آنان اعلام می گردد کمک ها و یارانه های مربوط به حساب جداگانه ای که به همین منظور توسط سازمان بهزیستی کشور افتتاح خواهدشد واریز می گردد تا برای آنان هزینه گردد سازمان هدفمندسازی یارانه ها همواره حق نظارت و بازرسیهای ادواری یا موردی را در مورد ایتگونه افراد دارای می باشد.

 

۹- در کلیه موارد مندرج در این دستورالعمل اولویت اصلی برای جانشین سرپرست مادر خانواده است و در صورت نداشتن مادر ، فرزند بزرگتر در صورت رسیدن به سن قانونی به عنوان سرپرست خانوار تلقی می گردد. در غیر این صورت چنانچه اعضای خانوار محجوز باشند کمک ها و یارانه ها مربوط به حساب قیم آنان وریز خواهد شد. صدور گواهی قیمومیت در این قبیل موارد توسط دادستان محل صورت خواهد گرفت.

 

۱۰ – کلیه پرداخت هایی که با رعایت مفاد این دستورالعمل صورت گرفته باشد قطعیت پیدا نموده و هیچ گونه اعتراضی از طرف خانوار مربوطه نسبت به آن مسموع نخواهد بود.

 

۱۱- در مواردی که به جهات مقرر در ماده آیین نامه اجرایی کمک یا یارنه مربوط به حساب فرد دیگری غیر از سرپرست اصلی خانوار واریز می شود در صورت که موانع مندرج در ماده مزبور در مورد سرپرست خانوار برطرف گردد و واد صلاحیت دریافت یارانه شود با اعلام کتبی وی و ارائه مدارک مثبته ، کمکو یارانه جانشین سرپرست قطع و از آن زمان به بعد کمکها و یارانه ها به حساب شخص وی واریز خواهد شد.

 

۱۲- مفاد این دستورالعمل مانع اتخاذ تصمیم سازمان هدفمندسازی یارانه ها در موارد زیر نخواهد بود و سازمان حسب مورد می تواند راهکار لازم را ارائه نماید:

الف – ساز و کارهای اعلام شده در این دستورالعمل کافی ووافی به مقصود نباشد.

ب- سایر موارد که در ماده ۹ آیین نامه یا این دستورالعمل ذکر نشده است.

اصلاح دستورالعمل ماده (۹) آیین نامه اجرایی ماده(۷) قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوبه سازمان هدفمندی یارانهای کشور به شماره ۶۳۵۴/۹۰/۱۰/۳۷۱ مورخه ۹/۱۲/۹۰

در اجرای ماده(۱۳) آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانه ها موضوع تصمیم نامه شماره ۲۸۶۱۰/۴۴۵۲۰ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۹، بندهای زیر به عنوان بندهای «۵، ۶ و ۷» به دستورالعمل موضوع ماده(۹) آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانه ها الحاق و شماره بندهای بعدی به ترتیب اصلاح می گردد:

۵-در مواردی که وفق حکم دادگاه یا رضایت طرفین یا عدم حضور پدر یا خروج طفل از سن حضانت(۹ سال تمام قمری برای دختر و ۱۵ سال برای پسر) حضانت فرزند یا فرزندان به مادر سپرده شده یا می شود یا مادر عملاً سرپرستی و نگهداری آنها را عهده دار گردد یارانه های نقدی آنان بر اساس درخواست کتبی مادر به حساب وی واریز خواهد شد.

مدارک مورد نیاز حسب مورد:

الف-تصویر حکم صادره از دادگاه

ب- سند رسمی یا عادی حاکی از تراضی طرفین

ج- تصویر مصدق شناسنامه فرزند به همراه استشهادیه محلی که به تایید شوراهای اسلامی یا شوراهای محله رسیده باشد مبنی بر این که فرزند با مادر زندگی می کند.

د- استشهادیه محلی که به تایید شوراهای اسلامی یا شوراهای محله رسیده باشد مبنی بر عدم حضور پدر در غیراز موارد موضوع بندهای « ۱ و ۴» این دستورالعمل.

۶-در مواردی که توسط زوج یا زوجه دادخواست طلاق تسلیم مراجع قضایی شده باشد و عملاً نیز زوجین جدای از یکدیگر زندگی می کنند در صورت درخواست زوجه، از ماه پس از درخواست تا زمان صدور حکم طلاق سهم یارانه وی از سرپرست خانوار کسر و به شخص زوجه پرداخت خواهد شد.

مدارک لازم:

الف-درخواست کتبی زوجه.  ب- تصویر دادخواست طلاق که به تایید مرجع رسیدگی کننده رسیده باشد.

ج- اعلام مشخصات و کدملی زوج توسط زوجه و یا استعلام از سازمان ثبت احوال کشور در صورت عدم دسترسی به شماره ملی زوج. . د- استشهادیه محلی حاکی از تائید زندگی جداگانه زوجین از یکدیگر که توسط شورای اسلامی یا شورای محله تایید شده باشد.

تبصره- در مورد مشمولین این بند چنانچه دادخواست تسلیمی منجر به حکم طلاق توسط دادگاه گردد، پرداخت یارانه نقدی به شخص مطلقه همچنان تداوم خواهد داشت.

ضمناً اضافه می نماید عملیات و اقدامات اجرایی در رابطه با هر یک از بندهای فوق الذکر به ترتیب مقرر در شیوه نامه اجرایی دستورالعمل ماده(۹) آیین نامه اجرایی ماده(۷) قانون هدفمندکردن یارانه ها خواهد بود.