سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۴:۵۱:۱۲
فرمانداری شهرستان خوانسار

چارت سازمانی

شرح وظایف فرماندار-داخلی ۱۰۰

 • پیگیری سیاست عمومی دولت در حوزه مأموریت و نظارت بر حسن اجرای آن در کلیه دستگاه های دولتی ، سازمان ها ، نهادهای انقلاب اسلامی ، شوراها ، مؤسسات عمومی و …
 • تقویت ، شناسایی و به کارگیری کلیه عوامل مؤثر در امر برقراری نظم وامنیت پایدار در محدوده جغرافیائی شهرستان بمنظور پیشگیری از عوامل مخل امنیت و مقابله با مباشران تهدید نظم وامنیت عمومی .
 • تشکیل مرتب جلسات شورای تأمین شهرستان و هدایت آن در جهت اتخاذ تصمیمات مناسب و نظارت بر اجرای مصوبات توسط ارگان های امنیتی ، انتظامی، قضائی و دستگاه های مربوطه .
 • بررسی گزارشات واصله از ارگان های امنیتی ، اطلاعاتی وانتظامی در خصوص وقایع واتفاقات منطقه و صدور دستور لازم در مورد آنها و ایجاد هماهنگی با استانداری حسب مورد .
 • ایجاد هماهنگی بین ادارات و سازمان های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی شهرستان و نظارت بر حسن اجرای امور آنها .
 • ایجاد بستر های مناسب جهت تأسیس و توسعه و تقویت تشکل های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و … و مجامع غیر دولتی و نهادهای مدنی .
 • برنامه ریزی انجام انتخابات و همه پرسی هائی که حسب قانون در حیطه وظایف و مسئولیت های فرماندار تعیین شده است .
 • ایجاد هماهنگی در دستگاه های ذیربط در جهت بهبود و ارتقاء اوضاع اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی ، بهداشتی ، عمرانی ، کشاورزی و … حوزه مأموریت .
 • تشکیل شورای اداری شهرستان به منظور بررسی ملموس مشکلات شهروندان و مدیران اجرائی و بررسی پیشنهادات و راهکارهای مناسب در جهت حل و فصل تنگناها .
 • نظارت بر پیاده سازی نظام تحول اداری در فرمانداری و سایر ادارات در سطح شهرستان.
 • نظارت بر حفظ کرامت آحاد مردم بویژه ایثارگران و خانواده معظم شهداء .
 • توجه به امور جوانان وانجام تمهیدات لازم به منظور فراهم سازی امکانات رشد و تعالی و مشارکت پذیری آنان در تمامی زمینه های توسعه متوازن و کوشش در گسترش امور رفاهی ، تفریحی ، آموزشی، ورزشی و … مورد نیاز آنان با هماهنگی وهدایت دستگاه های مسئول .
 • اتخاذ تدابیر مناسب به منظور فراهم سازی زمینه مشارکت زنان در فعالیت های مختلف اجتماعی، سیاسی ، فرهنگی … .
 • بررسی نیازهای شهرستان به تأسیس یا ارتقاء سطح سازمان های اداری و نهادهای مدنی ، اجتماعی و … در جهت تحقق آنان .
 • نظارت بر تأمین ارزاق عمومی ونحوه عملکرد سازمان و ارگان های مسئول امر تهیه وتوزیع مایحتاج و نیازمندی های روزانه شهروندان .
 • نظارت ، هماهنگی و هدایت امور مربوط به مبادلات مرزی ، ایجاد مناطق آزاد تجاری و تأسیس و راه اندازی بازارچه های مرزی و… .
 • برنامه ریزی بمنظور بررسی راهکارهای اصولی در زمینه آسیب شناسی و آسیب پذیری حوزه مأموریت و شناخت و شناسائی ضریب صدمات احتمالی و اهتمام در امر پیشگیری از بروز حوادث غیر مترقبه و سوانح طبیعی و غیر طبیعی .
 • برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی در بین ارگانها ، و دستگاه های مسئول در امر امداد و نجات و کمک رسانی به آسیب دیدگان .
 • برنامه ریزی و هدایت دستگاه ها ، سازمان های دولتی و … در امر سریع نوسازی ، بازسازی به منظور بازگشت سریع زندگی به منطقه آسیب دیده .
 • ایجاد بستر مناسب به منظور استفاده از نیروهای کارآمد و با تجربه در فرمانداری و توسعه تجهیزات وامکانات مناسب به منظور حسن انجام امور محوله .
 • بررسی شکایات واصله و رسیدگی به آنان در چهارچوب وظایف فرماندار و رعایت قوانین و مقررات.
 • تشکیل هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان و رسیدگی به شکایاتی که جنبه قضائی ندارد .
 • نظارت بر نحوه عملکرد دستگاه های مسئول در امر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست و آثار ملی ، فرهنگی وبناهای تاریخی .
 • شناخت استعدادها و توانمندی های شهرستان و برنامه ریزی و هماهنگی در زمینه ایجاد شرایط مناسب توسعه منطقه و فراهم سازی فرصت ها و جلب سرمایه گذاری ها و اشتغال زائی .
 • اعلام نظر نسبت به عزل و نصب وتغییر رؤسا و مسئولین ادارات شهرستان با هماهنگی مقامات دستگاه های ذیربط وارائه پیشنهاد نصب و عزل بخشداران حوزه فرمانداری به مراجع مسئول .
 • ارائه گزارش های مربوط به حیطه مأموریت به مسئولین ذیربط.
 • نظارت بر تشکیل شوراها ، کمیته ها و … که حسب قانون به ریاست فرماندار منعقد می گردد و پیگیری مصوبات جلسات منعقده .
 • بررسی نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه ها در سطح شهرستان و بررسی دلائل نقاط ضعف و یا قوت
  دستگاه ها .
 • بازدید از بخش های تابعه به منظور آگاهی از مسائل ، نیازها و نواقص و صدور دستورات مقتضی در مورد آنها به مسئولین ذیربط .
 • حضور در اعیاد و جشن ها و مراسم رسمی و انجام تشریفات لازم به هنگام بازدید شخصیت ها و مقامات از حوزه شهرستان .
 • نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به تردد ، اقامت ، تابعیت ، استملاک و … اتباع بیگانه و همچنین بر نحوه عملکرد کنسول گری های خارجی مستقر در حوزه فرمانداری .
 • نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ، گذرنامه ووظیفه عمومی.
 • نظارت بر اقدامات و فعالیت های دستگاه های مسئول در زمینه مبارزه با قاچاق و مواد مخدر.
 • بررسی عملکرد دستگاه های مسئول در مرزهای بین المللی مشترک با مرز شهرستان حسب مقررات .
 • بررسی نیاز منطقه به انجام تقسیمات کشوری با در نظر گرفتن شرایط و خصوصیات منطقه .
 • شرکت در جلسات و گردهمائی ها .

۳۷-انجام سایر اموری که به موجب قانون به عهده فرماندار محول گردیده است.

 •           شرح وظایف بخشدار-داخلی ۱۰۶

  • مدیریت امور مرتبط با برقراری و حفظ نظم و امنیت در حوزه مأموریت و هماهنگ ساختن دستگاههای اجرایی ذیربط.
  • نظارت و مراقبت در تهیه وتنظیم و اجرای برنامه ها و طرح های عمومی و عمرانی از طریق هماهنگ ساختن فعالیت واحدهای اداری واجرایی مستقر در بخش .
  • شناسایی فرصت ها و مزیت های بالقوه حوزه مأموریت برای دستیابی به توسعه و پیشرفت و انعکاس آنها به مراجع ذیربط.
  • مراقبت و نظارت در انجام انتخابات مجلس و سایر انتخابات مربوط طبق قوانین و مقررات .
  • فراهم ساختن موجبات تامین حوائج عمومی مردم از طریق جلب همکاری موسسات و سازمان های دولتی و غیر دولتی.
  • اقدام در جهت رفع مشکلات اهالی و صدور دستور در حفظ انتظامات و جلوگیری از پیش آمد های نامطلوب در موقع بروز حوادث وسوانح و اتفاقات ناگهانی و کمک به آسیب دیدگان.
  • نظارت در امور جمعیت ها و احزاب و جلوگیری از فعالیتهای مضر و خلاف قانون .
  • انجام مراسم رسمی در اعیاد ملی و مذهبی و سایر تشریفات معموله.
  • مدیریت اوضاع سیاسی حوزه مأموریت و تحولات آن.
  • انجام وظایف مربوط به امور شهرداری ها طبق مقررات قانون اصلاح شهرداری ها .
  • بررسی و شناخت راهکارهای علمی و کاربردی و کاهش خسارات ناشی از حوادث پیش بینی نشده (سیل، زلزله و… ) با همکاری مراکز علمی استان و … هماهنگی دستگاه ها و سازمان های مسئول و ارائه گزارش به فرمانداری تابعه و سازمان های مسئول.
  • نظارت بر مقاوم سازی و مراعات استانداردهای ساخت و ساز با توجه به شرایط منطقه با همکاری شوراهای اسلامی روستا و بخش و سازمان های مسئول .
  • انجام تمهیدات لازم درجهت معرفی جاذبه های گردشگری و جذب گردشگران داخلی و خارجی،  برای بازدید از ۱۶-  آثار. باستانی ، پدیده های طبیعی و استعدادهای دیدنی بخش و روستاهای تابعه با همکاری دستگاههای مسئول .
  • نظارت بر تردد اتباع و مهاجرین خارجی در محدوده بخش و اجرای قانون ومقررات در مورد آنها
  • نظارت بر انجام وظایف مربوط به امور شهرداری ها طبق قانون
  • نظارت برامور شوراهای اسلامی روستادر حوزه مأموریت
  • مراقبت درجلوگیری از اشاعه قاچاق و مواد مخدر و اسلحه با همکاری دستگاههای مسئول در محدوده بخش
  • انجام بازدیدهای مرتب از روستاهای بخش و آشنائی با مسائل و مشکلات روستائیان و اهالی و اهتمام در رفع مشکلات و یا پیگیری آن و ارائه گزارش بر حسب ضرورت

 

 •      شرح وظایف کارشناس حراست- داخلی ۱۰۷
   

  • برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و هدایت کلیه فعالیت ها و اقدامات حراستی
  • مراقبت و نظارت بر کلیه امور مربوط به حراست و انجام اقدامات لازم به منظور ارائه اموزشهای لازم به  کارکنان سازمان متبوع برای مقابله با حوادث غیر مترقبه و همچنین حسن اجرای خط مشی ها و هدف های تعیین شده
  • تهیه و ابلاغ بخشنامه ها، آیین نامه ها، مقررات و توصیه های حراستی و دستور العمل های حفاظتی لازم و نظارت بر حسن اجرای آنها .
  • برنامه ریزی و تامین موجبات لازم در زمینه امور حفاظتی اسناد طبقه بندی شده و انجام بررسی های مستمر به منظور حصول اطمینان از رعایت اصول حراستی در امور مکاتباتی و مخابراتی و ارایه گزارش لازم.
  • کنترل و نظارت و بررسی وضع حراستی دستگاه متبوع و تهیه گزارش مورد لزوم
  • هماهنگی باحراست استانداری
  • ضابطه‌مند نمودن، کنترل و تسهیل تردد افراد و وسائط نقلیه به اماکن و تأسیسات فرمانداری.
  • برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و هدایت کلیه فعالیت ها و اقدامات حراستی
  • مراقبت و نظارت بر کلیه امور مربوط به حراست و انجام اقدامات لازم به منظور ارائه اموزشهای لازم به  کارکنان سازمان متبوع برای مقابله با حوادث غیر مترقبه و همچنین حسن اجرای خط مشی ها و هدف های تعیین شده
  • تهیه و ابلاغ بخشنامه ها، آیین نامه ها، مقررات و توصیه های حراستی و دستور العمل های حفاظتی لازم و نظارت بر حسن اجرای آنها .
  • برنامه ریزی و تامین موجبات لازم در زمینه امور حفاظتی اسناد طبقه بندی شده و انجام بررسی های مستمر به منظور حصول اطمینان از رعایت اصول حراستی در امور مکاتباتی و مخابراتی و ارایه گزارش لازم.
  • کنترل و نظارت و بررسی وضع حراستی دستگاه متبوع و تهیه گزارش مورد لزوم
  • هماهنگی باحراست استانداری
  • ضابطه‌مند نمودن، کنترل و تسهیل تردد افراد و وسائط نقلیه به اماکن و تأسیسات فرمانداری.

   

       

  شرح وظایف کارشناس روابط عمومی و تشریفات- داخلی ۱۰۱ 

    

  • بررسی و تجزیه و تحلیل مندرجات جراید و رسانه های ارتباط جمعی مرتبط با وظایف و عملکردهای فرمانداری و بخشداری ها و تهیه گزارش
  • برقراری تعامل مثبت با رسانه های خبری
  • تهیه و تنظیم برنامه ی مصاحبه های مطبوعاتی، رادیویی، تلویزیونی و تبلیغاتی برابر ضوابط تعیین شده.
  • تهیه  و تنظیم برنامه های انتشاراتی در اعیاد رسمی و مراسم ویژه با مشارکت مردم و اقشار مختلف.
  • بررسی و تهیه ی طرح های لازم به منظور انعکاس فعالیت های فرمانداری و همچنین انعکاس خواسته های اصولی مردم به فرمانداری.
  • اتخاذ تدابیر لازم به منظور ایجاد حسن رابطه بین ارباب رجوع و مسئولان فرمانداری و ارزیابی و لحاظ نمودن نظرات و پیشنهادات آن ها.
  • برقراری ارتباط و همکاری با دفتر روابط عمومی استانداری به منظور هماهنگ ساختن فعالیت های روابط عمومی.
  • برنامه ریزی و همکاری در خصوص تشکیل جلسات شورای اداری .
  • هماهنگی و برنامه ریزی در خصوص حضور فرماندار در مجامع عمومی.
  • پی گیری و برپایی مراسم معنوی، مذهبی و ملی ( جشن و سوگواری) ویژه ی کارکنان فرمانداری و خانواده ی آنان.
  • ایجاد ارتباط مستمر با روابط عمومی ادارات به منظور آگاه سازی آنان در خصوص اهمیت انعکاس اخبار عملکردی و موفقیت های عمده ی شهرستان در حیطه ی وظایف ادارات مربوطه.
  • دریافت نظرات ، انتقادات وشکایات شهروندان از طریق نصب صندوق شکایات و پیشنهادات
  • نظر سنجی از کارکنان به منظور تعیین میزان رضایتمندی آنان از وضعیت شغلی، اداری، رفاهی و معیشتی آنان و تلاش در رفع یا بهبود وضع موجود.
  • انعکاس اخبار در حیطه ی عملکرد فرمانداری و اطلاع رسانی از طریق جراید، نشریا ت و رسانه های ارتباط جمعی.
  • نصب پارچه و پلاکارد در مناسبت های مختلف مذهبی و ملی.

 

  • شرح وظایف کارشناس امور بانوان- داخلی ۱۲۸                    
  • ارایه راهکار در جهت تشویق بانوان به استفاده از آموزش‌های لازم و ارتقاء سطح علمی آنها.
  • پیگیری و همکاری جهت تشکیل جلسات کارگروه تخصصی بانوان و خانواده وپیگیری مصوبات آنها.
  • ارایه گزارش از فعالیتهای امور بانوان در سایر دستگاههای اجرایی .
  • به روز رسانی بانکهای اطلاعات زنان و آمار مربوط به شاخص های توسعه بر حسب جنسیت.
  • ارایه پیشنهاد و برنامه ریزی به منظور جلب مشارکت های مدنی بانوان با همکاری و مشارکت دستگاههای اجرایی شهرستان
  • تحلیل نتایج حاصل از اجرای طرح ها، برنامه ها و عملکرد حوزه امور بانوان در سطح شهرستان و ارائه به مقام مافوق.
  • تبیین شاخص های معرفی چهره های موفق بانوان در سطح شهرستان با رویکرد ارتقاء انگیزه بیشتر در بانوان.
  • تهیه گزارشات کارشناسی در خصوص مسائل، مشکلات و نارسایی های زنان در شهر، بخش و روستا براساس اولویتها و ضرورتها.
  • تحلیل نتایج حاصل از اجرای طرح ها، برنامه ها و عملکرد حوزه امور خانواده در سطح شهرستان و ارائه به مقام مافوق.
  • مطالعه و ارائه پیشنهاد به منظور رفع محرومیت ها و تبعیض های مغایر با حقوق خانواده در شهر به مقام مافوق.
  • مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، شناسایی موانع و مشکلات اجرای قوانین و مقررات مربوط به امور بانوان و خانواده، بیان نظرات کارشناسی و ارائه گزارش به منظور یافتن راه حل های مناسب برای رفع تنگناهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و تحکیم امور بانوان و خانواده.
  • انجام سایر امور محوله وفق مقررات.

 

 

شرح وظایف معاون سیاسی , امنیتی و اجتماعی- داخلی ۱۱۴      

 

 • هماهنگی و نظارت بر وظایف فرمانداری در حوزه های سیاسی ، امنیتی ، اجتماعی و انتخاباتی و پیگیری و مکاتبه در خصوص امورات مربوط با ائمه جمعه ، نمایندگان مجلس ، احزاب ، گروههای صنفی و افراد متنفذ.
 • هماهنگی و نظارت بر تأسیس و عملکرد حزب ، جمعیت ، انجمن سیاسی و صنفی و انجمن اسلامی و یا اقلیت های دینی شناخته شده در حوزه شهرستان و انجام تحقیقات و اعلام نظر در این زمینه به استانداری.
 • نظارت و اعلام نظر در خصوص درخواست های اقشار و گروه ها در رابطه با برپائی اجتماعات و راهپیمایی ها مطابق مقررات قانونی و ارسال آن به استانداری.
 • تلاش در جهت تحقق برنامه های سیاسی و اجتماعی دولت و افزایش مشارکت و حضور مؤثر مردم شهرستان در فعالیت های سیاسی و اجتماعی
 • بستر سازی فعالیت های مطلوب احزاب و تشکل های سیاسی شهرستان و نظارت بر عملکرد آنها.
 • حمایت ، پشتیبانی ، توانمند سازی و نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان.
 • برنامه ریزی ، برگزاری و نظارت بر انتخابات عمومی در شهرستان
 • بررسی و ارائه پیشنهادات لازم برای تغییر و اصلاح تقسیمات کشوری در محدوده شهرستان به استانداری .
 • هماهنگی و هدایت بخشداریها برای تحقق سیاستهای عمومی دولت .
 • برنامه ریزی و نظارت بر برگزاری دوره های آموزشی برای اعضای شورای اسلامی شهر و روستا و بخش ها ، و همچنین دهیاران.
 • برنامه ریزی جهت توسعه و بهبود پدیده های فرهنگی و اجتماعی و آسیب های اجتماعی در حوزه شهرستان ، از جمله امور مربوط به متکدیان ، کودکان خیابانی ، امور جوانان ، امنیت کارگری ، مواد مخدر ، کتابخانه ها و مجتمع های فرهنگی و هنری و …
 • تجزیه و تحلیل رویدادهای خبری و گزارشات سیاسی ، امنیتی ، اجتماعی و اقتصادی شهرستان و انعکاس آن به فرمانداری و استانداری.
 • برنامه ریزی جهت توسعه تشکل های غیر دولتی .
 • تدوین و نظارت بر اجرای برنامه های اوقات فراغت جوانان .
 • تلاش برای توسعه و ترویج ورزش همگانی و نشاط عمومی در حوزه شهرستان .
 • تلاش و پیگیری برای انطباق وضعیت ادارات ، سازمانها و نهادها با واحدهای تقسیمات کشوری در شهرستان .
 • نشستهای مستمر با نخبگان و شخصیتهای ذینفوذ مذهبی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی و تبادل نظر با آنها در رابطه با امورات شهرستان.
 • پیگیری و نظارت بر روند تشکیل پرونده های صنفی و سیاسی و صدور مجوزهای قانونی .
 • تجزیه و تحلیل و ریشه یابی جرایم و تخلفات سیاسی و امنیتی و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری
 • تأمین ، حفظ امنیت و استقرار نظم و آرامش در شهرستان با هماهنگی ادارات اطلاعاتی ، انتظامی و نظامی .
 • تشکیل جلسات کمیته امنیتی شهرستان در مواقع برگزاری انتخابات و سفر مقامات و موارد لزوم .
 • برگزاری جلسات کمیته تبادل اخبار و هماهنگی برای تشکیل شورای تأمین شهرستان و پیگیری مصوبات و عملکرد آنها .
 • پیگیری اجرای دستورالعمل های امنیتی که از طرف شورای تأمین استان یا وزارتخانه ابلاغ می گردد .
 • ارتباط مستمر و اخذ گزارشها از نیروی انتظامی و سایر اعضای شوراهای تامین و شناسایی نقاط بحران خیز ، افراد شرور ، سابقه دار واتخاذ تدابیر پیشگیرانه در حوزه شهرستان .
 •  ا نجام اقدامات مربوط به کنترل و نظارت بر قاچاق کالا ، اسلحه و مواد مخدر در حوزه شهرستان .
 • پیگیری امور اتباع خارجی مقیم شهرستان و همچنین امور مربوط به ورود ، اقامت ، احوال شخصیه ، تابعیت ، ترک تابعیت و تردد آنها و رسیدگی به گزارش های لازم در این زمینه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی .
 • انجام امور مربوط به پناهندگان ، معاودان و رانده شدگان مقیم شهرستان و اداره امور اردوگاه ها و انجام اقدامات لازم در جهت رفع نیازمندیها ، نواقص از طریق مراجع مسئول .
 • نظارت بر اجرای سیاست ها و برنامه های مدون و ابلاغی از طرف معاونت سیاسی و امنیتی استانداری و دفاتر ذیربط .
 • بررسی و ارسال گزارشات مورد نیاز معاونت سیاسی و امنیتی استانداری و دفاتر ذیربط .
 • نظارت و هماهنگی بر عملکرد بخشداران در حوزه سیاسی ، اجتماعی و امنیتی .
 • انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق .
 •         شرح وظایف کارشناس  امور امنیتی-داخلی ۱۲۹   
  • انجام امور دبیرخانه ای وبررسی و پیشنهاد طرح های لازم به فرماندار جهت طرح در شورای تامین و همچنین برگزاری جلسات زیر مجموعه آن و تشکیل کمیته امنیت.
  • جمع آوری اخبار ، اطلاعات و گزارشات مربوط به وقایع حساس سیاسی ، اجتماعی و امنیتی شهرستان و طبقه بندی تنظیم گزارشات به منظور اعلام به مرکز اطلاعات و اخبار
  • تهیه و تنظیم شناسنامه امنیتی شهرستان
  • شناسایی نقاط قوت و ضعف دستگاه های امنیتی به ویژه نیروی انتظامی و ارزیابی عملکرد آن ها و رسیدگی به شکایات مردم و سازمان ها از واحد های انتظامی
  • برنامه ریزی و هماهنگی در خصوص تأمین امنیت مجالس، محافل و مراسم عمومی و حفاظت مسئولین دارای رده ی حفاظتی.
  • ایجاد ارتباط و هماهنگی با نمایندگان اعضای شورای تأمین
  • تهیه ی لیست مکان ها و دستگاه های دارای رده ی حفاظتی و پی گیری تأمین و حفاظت این گونه مکان ها.
  • پیگیری و اقدام در خصوص تأمین امنیت کوچ عشایر و شرکت در جلسات مربوطه
  • بررسی گزارش های واصله از دستگاه های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی و انعکاس به استان.
  • ارائه ی گزارش تحلیلی ماهیانه از اوضاع سیاسی، امنیتی و اجتماعی منطقه به مافوق.
  • پی گیری گزارشات مربوط به کشف مواد مخدر، قاچاق سلاح و کالا.
  • پی گیری تردد غیر مجاز اتباع خارجی.
  • تشکیل مستمر جلسات شورای تأمین به عنوان دبیر جلسه.
  • پی گیری مصوبات جلسات شورای تأمین شهرستان.
  • تهیه و جمع بندی آمار و اطلاعات و گزارش های مستند جهت ارائه به فرماندار به منظور طرح در جلسات شورای تأمین .
  • جمع آوری و دسته بندی مطالب و تعیین دستور کار جلسات شورای تأمین بر اساس مشکلات و معضلات موجود.
  • شرکت در کمیسیون های زیر مجموعه ی جلسات شورای تأمین از جمله کمیسیون خلع سلاح.
  • تهیه ی طرح های امنیتی شهرستان و پیش بینی اعتبارات مورد نیاز.
  • تهیه ی آمار و اطلاعات مشروح از وقایع سیاسی، امنیتی و اجتماعی و ارائه به مافوق.
  • تنظیم و ترسیم نمودارهای مقایسه ای رخدادهای امنیتی سالانه و ارائه به مافوق.
  • پیگیری امور مربوط به فعالیت فرق و مذاهب و انجام اقدامات طبق دستور مافوق.
  • انجام امور دبیرخانه ای وبررسی و پیشنهاد طرح های لازم به فرماندار جهت طرح در شورای تامین و همچنین برگزاری جلسات زیر مجموعه آن و تشکیل کمیته امنیت.
  • جمع آوری اخبار ، اطلاعات و گزارشات مربوط به وقایع حساس سیاسی ، اجتماعی و امنیتی شهرستان و طبقه بندی تنظیم گزارشات به منظور اعلام به مرکز اطلاعات و اخبار
  • تهیه و تنظیم شناسنامه امنیتی شهرستان
  • شناسایی نقاط قوت و ضعف دستگاه های امنیتی به ویژه نیروی انتظامی و ارزیابی عملکرد آن ها و رسیدگی به شکایات مردم و سازمان ها از واحد های انتظامی
  • برنامه ریزی و هماهنگی در خصوص تأمین امنیت مجالس، محافل و مراسم عمومی و حفاظت مسئولین دارای رده ی حفاظتی.
  • ایجاد ارتباط و هماهنگی با نمایندگان اعضای شورای تأمین
  • تهیه ی لیست مکان ها و دستگاه های دارای رده ی حفاظتی و پی گیری تأمین و حفاظت این گونه مکان ها.
  • پیگیری و اقدام در خصوص تأمین امنیت کوچ عشایر و شرکت در جلسات مربوطه
  • بررسی گزارش های واصله از دستگاه های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی و انعکاس به استان.
  • ارائه ی گزارش تحلیلی ماهیانه از اوضاع سیاسی، امنیتی و اجتماعی منطقه به مافوق.
  • پی گیری گزارشات مربوط به کشف مواد مخدر، قاچاق سلاح و کالا.
  • پی گیری تردد غیر مجاز اتباع خارجی.
  • تشکیل مستمر جلسات شورای تأمین به عنوان دبیر جلسه.
  • پی گیری مصوبات جلسات شورای تأمین شهرستان.
  • تهیه و جمع بندی آمار و اطلاعات و گزارش های مستند جهت ارائه به فرماندار به منظور طرح در جلسات شورای تأمین .
  • جمع آوری و دسته بندی مطالب و تعیین دستور کار جلسات شورای تأمین بر اساس مشکلات و معضلات موجود.
  • شرکت در کمیسیون های زیر مجموعه ی جلسات شورای تأمین از جمله کمیسیون خلع سلاح.
  • تهیه ی طرح های امنیتی شهرستان و پیش بینی اعتبارات مورد نیاز.
  • تهیه ی آمار و اطلاعات مشروح از وقایع سیاسی، امنیتی و اجتماعی و ارائه به مافوق.
  • تنظیم و ترسیم نمودارهای مقایسه ای رخدادهای امنیتی سالانه و ارائه به مافوق.
  • پیگیری امور مربوط به فعالیت فرق و مذاهب و انجام اقدامات طبق دستور مافوق.

   

   

        شرح وظایف کارشناس امور سیاسی و انتخابات-داخلی۱۲۲

   

  • بررسی گزارشات ومدارک واصله در مورد متقاضیان تاسیس حزب ، جمعیت ، انجمن سیاسی و صنفی و انجمن اسلامی و یا اقلیت های دینی شناخته شده در حوزه استان و انجام تحقیقات و اعلام نظر  در این زمینه به استانداری
  • نظارت و مراقبت مستمر از نحوه فعالیت احزاب ، جمعیت ، انجمن های اسلامی و ارسال گزارشات در این موارد به استانداری.
  • -پیگیری و تشکیل پرونده تشکل های صنفی و سیاسی جهت صدور مجوزهای لازم .
  •  دریافت و پیگیری درخواست های اقشار و گروه ها در رابطه با برپائی اجتماعات و راهپیمایی ها مطابق دستورالعمل های قانونی
  • جمع آوری و جمعبندی اخبار و گزارشات سیاسی استان و تجزیه و تحلیل آن و انعکاس به استانداری.
  • پیگیری و اجرای برنامه های مربوط به نشست های مستمر با نخبگان و شخصیت های ذی نفوذ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به منظور آگاهی از دیدگاههای آنها و تبادل نظر در رابطه با امور مربوط به استان
  • پیگیری امور اجرایی و نظارت بر حسن اجرای انتخابات و راهنمایی و هدایت مجریان انتخابات در سطح شهرستان.
  • بررسی مستمر و ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه در خصوص انتخابات و سنجش میزان موفقیت یا عدم موفقیت طرح های اجرایی در حوزه های انتخابیه شهرستان.
  • بررسی طرحهای واصله از مراجع ذیربط و ارائه نظر کارشناسی و همکاری در تهیه و تدوین بخشنامه ها ، شیوه نامه ها .
  • تهیه و ارائه گزارش نوبه ای از روند امور اجرایی انتخابات در سطح شهرستان به مسئولین ذیربط و انطباق صورتجلسات انتخاباتی واصله با قوانین و آیین نامه های انتخاباتی و در صورت لزوم انعکاس کاستی ها به مسئولان مافوق جهت رفع نواقص.
  • برآورد اعتبارات ، نیروی انسانی ، وسایل و لوازم مورد نیاز برای برگزاری انتخابات درشهرستان و اعلام به مسئولین مافوق و همکاری با حوزه های انتخابیه شهرستان و انجام پیگیریهای لازم جهت تامین ملزومات برگزاری انتخابات.
  • پیگیری نواقص و ارائه راه حل برای رفع مشکلات و تنگناهای بخشداریهای تابعه در خصوص برگزاری انتخابات و شرکت در گردهمایی ها و جلسات توجیهی مجریان انتخابات .
  • مطالعه و بررسی شیوه های روز آمد و جدید بر گزاری انتخابات و ارائه پیشنهاد کارشناسی در خصوص اصلاح قوانین و آیین نامه های انتخاباتی به منظور ارائه گزارش کارشناسی .
  • بررسی و انجام مطالعات لازم درخصوص ساماندهی امور مربوط به ایجاد ،انتراع ، الحاق ، ادغام ، تغییر مرکزیت و یا تبدیل نقاط

  مختلف تقسیمات کشوری در حوزه شهرستان.

  • بررسی و انجام مطالعات لازم درمورد نامگذاری و تغییر نام عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری در چارچوب دستورالعمل ارسالی استانداری.

   

     شرح وظایف کارشناس امور اجتماعی و فرهنگی-داخلی۱۱۲

  • بررسی و شناسایی خصوصیات فرهنگی ، اجتماعی شهرستان و ارائه گزارشهای لازم به مافوق.
  • مطالعه و بررسی به منظور تعیین اولویت ها و نیازمندی های اجتماعی و فرهنگی منطقه .
  • تحقیق پیرامون مسائل و مشکلات و آسیب های اجتماعی و ارائه راه حل های مناسب برای رفع آن ها
  • بررسی و ریشه یابی عوامل ناهنجاری ها و آفات اجتماعی
  • ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای طرح های مبارزه با منکرات و مفاسد اجتماعی
  • بررسی و ایجاد هماهنگی در تحقیقات و تبلیغات مربوط به مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر
  • بررسی شکایات و اعتراضات نسبت به مصوبات شوراها و نیز تخلفات احتمالی آنها.
  • پیگیری امور مربوط به آموزش اعضاء شوراهای اسلامی
  • دبیر جلسات شورای اجتماعی ، شورای بهداشت ،‌شورای پشتیبانی سواد آموزی ، کمیته امور بانوان و جوانان پیگیری مصوبات شورای اداری و سایر جلسات

   

 

شرح وظایف معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی-داخلی ۱۲۰

 

 • نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در حوزه امور عمرانی در سطح شهرستان .
 • فراهم آوردن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای دستگاههای دولتی، سازمانهای محلی، نهادهای انقلاب اسلامی، شوراهای محلی درچارچوب قوانین و مقررات مربوط پیرامون موضوعات خاص .
 • نظارت عالیه بر روند مطالعات، طراحی و اجرای پروژه های عمرانی سطح شهرستان در راستای اصول نظام فنی و اجرایی کشور
 • تشکیل شوراها، کارگروه ها و کمیته های فنی و تخصصی در موضوعات مرتبط با حوزه امور عمرانی در سطح شهرستان وپیگیری اجرای مصوبات آنها
 • – نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و بخشداری های سطح شهرستان و ارزشیابی سالانه عملکرد آنان در حوزه امور عمرانی .
 • شناسایی قابلیت ها و تنگناها وتعیین سیاستهای اجرایی و اقدامات اولویت دار و محرک توسعه شهرستان درچارچوب سیاست ها و راهبردهای توسعه ملی و اسناد توسعه استان و شهرستان .

 

 • نظارت بر تشکیل بانک آمار و اطلاعات مرتبط با حوزه امور عمرانی سطح شهرستان .
 • بازدید و سرکشی های دوره ای از بخش ها، شهرها و روستاهای سطح شهرستان .
 • نظارت بر امور شوراهای اسلامی، شهرداری ها و دهیاری های سطح شهرستان .
 • مشارکت در طراحی نظام برنامه ریزی جامع توسعه منطقه ای (در محدوده شهرستان).
 • بررسی و شناخت توانمندی و استعدادهای شهرستان در جهت تأمین توسعه پایدار و تدوین برنامه های امور زیربنائی، تولیدی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی با همکاری دستگاههای اجرائی شهرستان.
 • تهیه و تدوین برنامه های توسعه شهرستان در چارچوب برنامه های کلان شهرستان با هدایت و همکاری واحدهای شهرستانی.
  ۱۳-  نظارت بر عملکرد واحدهای شهرستانی در حوزه عمرانی.
 • نظارت و مراقبت در تهیه و تنظیم و اجرای برنامه ها و طرح های عمومی و عمرانی از طریق هماهنگی با فعالیت های ادارات و سازمانها.
 • .نظارت بر تهیه لایحه بودجه دهیاری ها و نظارت بر اجرای لایحه مصوب.
 • شناسایی استعدادهای منطقه ای و تعیین نیازمندی های عمرانی شهرستان و لحاظ نمودن آن در برنامه ها و بودجه های عمرانی با توجه به اولویت های توسعه منطقه ای و در چارچوب سیاست ها و راهبردهای ملی و ارائه گزارش به مراجع ذیصلاح
 • انجام هماهنگی های لازم با دستگاه های اجرایی و نهادهای مستقر در حوزه شهرستان که در زمینه عمرانی مسئولیت دارند و تلفیق امکانات موجود آنها در جهت پیشبرد برنامه های عمرانی، افزایش کارایی و قابلیت های دستگاه های مزبور و پیگیری درخواست های دستگاه های مذکور عمرانی حسب مورد
 • -نظارت و اعمال هماهنگی در جهت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها، طرح ها و پروژه ها،هدایت و پشتیبانی فنی و اجرایی
 • -مدیریت و اعمال هماهنگی های لازم به منظور پیش بینی، پیشگیری، کنترل و کاهش خطر پذیری حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی و تمهیدات مقتضی در جهت تسریع در کمک رسانی به آسیب دیدگان و بازشناسی مناطق خسارت دیده باهمکاری سایر دستگاه ها در چارچوب قوانین و مقررات
 • بررسی و نظارت بر اعتبارات عمرانی شهرداری ها و دهیاری ها و ارایه راهکار های بهبود و پیشرفت فیزیکی پروژه ها
 • تشکیل جلسات ستاد سوخت شهرستان و نظارت بر تأمین و توزیع مواد سوختی شهرستان.
 • پیگیری و مکاتبه در خصوص امور مربوط به مسائل عمرانی در سطح شهرستان.
 • پیگیری جهت اجرای سیاستها و برنامه های تدوین شده توسط حوزه های معاونت امور عمرانی استانداری.
 • نظارت بر تهیه و تدوین و ارسال گزارشات مورد درخواست معاونت امور عمرانی استانداری.
 • نظارت و هماهنگی لازم بر عملکرد بخشداران در حوزه های عمرانی.
 • انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق.
 • هماهنگی و مشارکت در طراحی نظام برنامه ریزی جامع توسعه ملی و منطقه ای و اجرای نظام مصوب.
 •   برنامه ریزی در جهت توسعه متوازن مناطق مختلف شهری ، روستائی و عشایری در قالب برنامه توسعه اقتصادی کشور با همکاری شوراهای اسلامی و ارگانهای اجرائی.
 • هدایت و نظارت بر ارگان های اجرائی در تهیه و تنظیم طرح های اقتصادی با توجه به تجارب ، ضرورت ها و نیازها و با در نظر گرفتن جهات اقتصادی شهرستان .
 • بررسی و تدوین برنامه ها و سیاست های کلان امور درآمد و تجهیز و تخصیص منابع.
 • بررسی و تدوین برنامه های اقتصادی در زمینه اشتغال و سرمایه گذاری با بهره گیری از استعدادهای موجود استان در چارچوب خط مشی های نظام مصوب.
 • نظارت و پیگیری برامر تهیه و تنظیم گزارش جامع از عملکرد و برنامه های خاص منطقه ای و ارزیابی اقدامات انجام شده و تهیه حساب های منطقه ای و اعتبارات مصرف شده و آثار اقتصادی این برنامه ها در ناحیه بمنظور استفاده در توسعه و افزایش و بهره گیری از این نوع برنامه ها.
 • همکاری و هماهنگی به منظور دستیابی به راهکارهای مربوط به صادرات و ارتقاء سطح کیفیت آن منطبق با ویژگی های استاندارد ها.
 •   ایجاد زمینه های لازم برای تشویق صادرکنندگان کالا و افزایش سرمایه گذاری .
 • بررسی و شناخت توانمندی و استعداد های استان در جهت تامین توسعه پایدار و تدوین برنامه های امور ریز بنائی ، تولیدی، آموزشی با همکاری دستگاه های اجرائی  شهرستان .
 • همکاری و هماهنگی با بخش های مختلف استان در زمینه تهیه و تدوین برنامه توسعه کوتاه مدت و میان مدت شهرستان  در چاچوب برنامه های کلان کشور.
 •  انجام فعالیت های مربوط به امور دبیرخانه ای کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری.
 •   انجام امور دبیرخانه ای شورای برنامه ریزی و توسعه شهرستان  و کار گروه های مربوط .
 • انجام اقدامات لازم بمنظور حضور فعال در جلسات ، ‌مجامع ، شوراها ، کمیته ها ، کارگروه ها و کمیسیون ها حسب مورد و نظارت بر تهیه و تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات.
 • انجام اقدامات لازم به منظور واگذاری فعالیت های مربوط به خدمات فرهنگی ، اجتماعی ، رفاهی و سایر امور خدماتی دستگاه اجرایی به بخش غیر دولتی براساس قوانین و مقررات ذیربط.
 •  نظارت براجرای مسائل مالی اعم از نگهداری دفاتر، اعتبارات ، هزینه ها و تهیه و تنظیم و صدور اسناد مالی و وصول اعتبارات تخصیصی براساس قوانین و مقررات.
 • ابلاغ کلیه مصوبات ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها و آئین نامه ها به دستگاه های اجرائی و نهادهای انقلاب اسلامی شهرستان  و نظارت برحسن اجرای آن ها .
 •     بررسی برنامه های منطقه ای و اتخاذ روش های اجرایی مناسب بمنظور هماهنگ نمودن فعالیت های اقتصادی شهرستان  در چارچوب نظام مصوب.
 •  هماهنگی و همکاری با ارگان های اجرایی ذیربط در زمینه مسائل اقتصادی و جمع آوری اطلاعات و تهیه و تدوین گزارشات نوبه ای استان و تجزیه و تحلیل طرح های مذکور.
 • ساماندهی، اجرا، استخراج و نظارت بر سرشماری عمومی، تخصصی ، آمارگیری های نمونه ای و آماری ثبتی در چارچوب نظام آماری کشور.
 • راهبری انجام تحقیقات و بررسی های آماری جهت رفع نیازمندی های برنامه ریزی و طرح های اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ا ی شهرستان.
 •    نظارت بر چگونگی انجام آئین نامه ها و دستورالعمل ها.
 •  بررسی و تدوین برنامه ها و سیاست های کلان امور درآمد و تجهیز و تخصیص منابع.
 •  بررسی و تهیه وتنظیم بودجه پیشنهادی دستگاه های اجرایی با توجه به ضوابط ، دستورالعمل ها و بخشنامه های بودجه سنواتی کشور.
 •    نظارت برفعالیت های دستگاه های اجرایی مشمول نظام بودجه شهرستانی .
 • – تدوین گزارش های بخشی جهت تهیه گزارش اقتصادی شهرستان .
 • – بررسی ونظارت بر پیشرفت اجرای طرح ها و پروژه ها و میزان اعتبارات جذب شده و تهیه و تدوین گزارش چگونگی عملکرد اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای و تبصره های بودجه توسط دستگاه های اجرایی.
 • – -نظارت بر برنامه ها ، فعالیت ها و عملکرد دستگاه های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی و ارزیابی آن ها.
 • – هماهنگی و پیگیری جلسات و کارگروه های مربوط به تخصیص اعتبارات با حضور دستگاه های ذیربط.
 • – بررسی نارسایی ها ومشکلات و ارائه راه حل های مناسب به دستگاه های اجرایی و پیشنهاد وضع یا تجدید نظر در قوانین ومقررات و تبصره ها و اصلاح بودجه به مراجع ذیربط در جهت رفع مسائل و مشکلات اجرایی شهرستان .
 • ایجاد زمینه های مناسب و تعیین خط مشی لازم به منظور بهره برداری از کلیه امکانات موجود جهت تحقق افزایش درآمد و رسیدن به مراحل خودکفایی شهرستان.
 • – برنامه ریزی در جهت جذب سرمایه گذاری بخش غیر دولتی و حمایت از واگذاری تسهیلات برای ایجاد انگیزه به منظور سرمایه گذاری در شهرستان
 • – تعامل و ارائه پیشنهاد در خصوص توزیع و تخصص اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای
 • پایش برنامه ها و فعالیت های اقتصادی شهرستان در بخش های مختلف بر اساس قوانین و مقررات
 • – همکاری، ایجاد هماهنگی و فراهم نمودن زمینه های لازم در جهت کسب منابع درامد و توسعه شهرستان از طریق کارآفرینی،جذب گردشگر و…بر اساس قوانین و مقررات و انعکاس موانع به مقامات مسئول
 • همکاری و هماهنگی در پیگیری وضعیت تولید و اشتغال واحدهای تولیدی و اقتصادی دارای وضعیت بحرانی و انعکاس آن به دستگاه های ذیربط
 • همکاری با دستگاه های اجرایی در خصوص پیگیری مشکلات بخش صنعت و معدن شهرستان و ارایه پیشنهادات در راستای رفع مشکلات
 •  نظارت بر انجام امور پرسنلی و مسائل مالی و تجهیزاتی فرمانداری و بخشداری ها.
 •  نظارت و پیگیری امور پشتیبانی و اداری.
 • انجام امور مربوط به مسائل اشتغال، جذب تسهیلات تکلیفی و اعتبارات اشتغال زائی و وام های خود اشتغالی و همکاری با بانک ها.
 •   نظارت و هماهنگی لازم بر عملکرد بخشداران در حوزه های برنامه ریز و پشتیبانی.
 • انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق.
 •       شرح وظایف کارشناس امور عمرانی -داخلی۱۱۰
  • بررسی و مطالعه و همکاری در خصوص طرح های هادی و جامع شهرستان
  • مطالعه و ارائه پیشنهاد در خصوص برنامه های مدیریت و برنامه ریزی استان جهت تامین اعتبار
  • پیگیری و تعامل با سازمان مدیریت و سایر دستگاه ها برای تصویب و اجرای طرح ها
  • کنترل و بررسی اعتبارات عمرانی شهرداری و …
  • تهیه گزارش پیشرفت عملیات عمرانی حوزه شهرستان و بررسی علل تاخیر در اجرای پروژه ها
  • بررسی ، پیگیری و ارائه گزارش از وضعیت معادن شن و ماسه.
  • نظارت و پیگیری لازم در زمینه تامین مصالح مورد نیاز پروژه های عمرانی و همکاری با کارشناس دفتر فنی استانداری در رابطه با امور عمرانی شهر
  • ارائه به موقع فرم مربوط به نواقص پروژه هایی که نقص دارند و کنترل میزان مصالح مصرف شده
  • تشکیل جلسات شورای برنامه ریزی شهرستان و پیگیری مصوبات
  • پیگیری امور مربوط به منازل سازمانی
  • بررسی مستمر کلیه ضوابط ومعیارها ایین نامه ها ودستورالعمل های فنی واجرایی در زمینه عمران وخدمات شهری وارائه پیشنهادات لازم برای اصلاح وبه هنگام سازی آنها
  • پیگیری امور مربوط به حفاری در سطح شهر
  • تشکیل جلسه کمیته برنامه ریزی و پیگیری مصوبات
  • بررسی طرح های عمرانی روستاها و شهرداری ها برای استفاده از اعتبارات وزارت کشور  و بررسی طرح هایی که از محل اعتبارات عمرانی انجام می گیرد.

   

   

     شرح وظایف کارشناس آمار فن آوری اطلاعات-داخلی۱۳۲

   

  • تهیه گزارشات تخصصی در حوزه‌های توسعه دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات.
  • تهیه گزارشات تخصصی در خصوص عملکرد و فعالیتهای کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت.
  • جمع‌آوری اطلاعات لازم به منظور ارزیابی طرحهای تحقیقاتی، برنامه‌ها و پروژه‌های فناوری اطلاعات در شهرستان.
  • جمع‌آوری اطلاعات به منظور ارزیابی دستگاههای اجرایی استان در حوزه دولت الکترونیک .
  • همکاری و مشارکت در شناسایی و ساماندهی خدمات قابل ارائه به صورت الکترونیک و پیگیری و نظارت بر پیاده‌سازی آنها
  • مطالعه و بررسی و اظهار نظر در خصوص طرح‌های حوزه توسعه دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات.
  • پیگیری، نصب و راه اندازی نرم افزارها و سامانه ها.
  • پشتیبانی و نگهداری سامانه های الکترونیک اجرایی شده.
  • همکاری و اجرای سیاستهای ابلاغی در زمینه برگزاری انتخابات الکترونیک
  • تهیه نسخه پشتیبان ( Backup data ) از اطلاعات بصورت دوره ای و ارائه راهکارهای مربوطه
  • مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات، همایشها و دوره های آموزشی مرتبط.
  • همکاری و رفع مشکلات شبکه و اشکالات سیستمی همکاران فرمانداری و بخشداریهای تابعه
  • انجام سایر امور محوله وفق مقررات

   

     شرح وظایف کارشناس هماهنگی امور اقتصادی-۱۲۳

   

  • اقدام در جمع آوری اطلاعات، تحقیق و بررسی لازم در زمینه مسائل و موضوعات منتهی به رشد و شکوفایی اقتصادی استان و ارائه گزارش و تحلیلهای لازم به مقام مافوق.
  • بررسی امکانات توسعه اقتصادی در سطح شهرستان بر اساس ارزیابی در زمینه های صنایع، معادن، کشاورزی، دامداری، منابع طبیعی، نیروی انسانی و عوامل تولید و پیشرفت اقتصادی.
  • انجام مطالعات و بررسی‌های لازم در زمینه شناخت زیرساخت ها و استعدادهای رشد اقتصادی شهرستان.
  • بررسی و شناسایی مشکلات اقتصادی شهرستان و ارائه گزارش به مقام مافوق.
  • رصد مستمر پیشرفت طرحهای اقتصادی و اجتماعی شهرستان و ارائه گزارش به مقام مافوق.
  • تهیه آمار و اطلاعات از وضعیت رشد و یا رکود اقتصادی منطقه و شهرستان و ارایه گزارش‌های لازم به مقام مافوق.
  • ارایه پیشنهادات کارشناسی در راستای تهیه الگوهای برنامه‌ریزی اقتصادی بر پایه شاخصهای اقتصادی شهرستان و ارائه گزارش لازم به مافوق.
  • ارائه نظرات مشورتی در چارچوب برنامه های اقتصادی، مالی و اجتماعی براساس سیاست عمومی و نیازمندیهای شهرستان.
  • ارایه پیشنهادات کارشناسی در خصوص شیوه‌های تشویق و توجیه صادرکنندگان محلی به انجام سرمایه‌گذاری در زمینه استاندارد کردن کالاهای صادراتی.
  • انجام امور مربوط به اطلاع رسانی و ارائه گزارش سالانه توسعه اقتصادی شهرستان در زمینه های مختلف.
  • شرکت در سمینارها و کنفرانسهای اقتصادی و تنظیم گزارش در مورد نتایج مذاکرات.
  • مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات همایشها و دوره های آموزشی مرتبط.
  • انجام سایر امور محوله وفق مقررات.

   

      شرح وظایف کارشناس امور اداری-داخلی۱۱۳

   

  • بررسی و اعمال آیین نامه‌ها بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به حکم کارگزینی پرسنل.
  • تهیه پیش نویس و تکمیل فرم‌های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال، ترمیم حقوق، مرخصی، معذوریت ، ترفیع ، اضافه کار و نظیر آن با رعایت قوانین و اطلاع مقام مافوق و ارایه گزارش‌های لازم.
  • انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل قوانین استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل.
  • شناسایی وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط احراز پست‌های سازمانی مصوب.
  • تهیه لیست اضافه‌کار پرسنل و انجام امور مربوط به آن.
  • صدور گواهی اشتغال یا بازنشستگی و سایر موارد مشابه برای متقاضیان.
  • رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع، بازنشستگی و تعیین برقراری حقوق بازنشستگی و با وظیفه.
  • انجام امور مربوط به جذب نیروهای امریه فرمانداری‌های تابعه.
  • مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارایه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات همایشها ودوره های آموزشی مرتبط.
  • انجام سایر امور محوله وفق مقررات.