فرمانداری خوانسار
خانه
تاريخچه خوانسار
تـاريـخچه:
تاريخچه اين شهرستان به قبل ازاسلام مي رسدوجودآثاري ازآتشكده تير و معبدي بنام هيكل دركوه تيردرحوالي روستاي تيدجان وسنگ قبري به خط پهلوي درقريه قودجان دليلي براين مدعاست.مداركي كه ازسابقه تاريخي خوانساردردست است تاريخ مهاجرت دسته اي از اقوام يهودبه خوانسار وسر گذشت آنهاست. كه به زمان سلطنت كورش مي رسد.

دربعضي نوشته ها قدمت خوانساربه زمان اسكندرمي رسد ومعتقدندكه اسكندر هنگام رفتن به اصفهان از آنجاگذشته است ويكي ازميدانهاي جنگ اسكندرو داريوش سوم درمنطقه اي بين خوانسار-كهرود و اصفهان بوده است.

همچنين گفته مي شوددرزمان حمله افغانهابه ايران اشرف افغان با سپاهي عظيم قصدتصرف اين شهررا داشت ولي مردم غيرتمندوجوانان سلحشوراين شهرماهها درمقابل او مقاومت نمودندوناچارازمحاصره شهردست كشيد.


وجـه تسميه:
خوانسارازدوكلمه خوان به معني چشمه وسار(پسوندكثرت)به معني چشمه سار تشكيل شده


مـوقـعيت جـغرافـيائي:
اين شهرستان درشمال غرب استان اصفهان واقع وازسمت شمال به گلپايگان ازسمت شرق به شهرستان تيران وكرون ونجف آبادوازجنوب وغرب به شهرستان فريدن محدوداست اين شهرستان باوسعتي حدود900كيلومترمربع در منطقه مركزي ايران ودردامنه رشته كوه زاگرس (كوه خوانسار)واقع است شهر خوانسار در33درجه و13 دقيقه عرض شمالي و50 درجه و19دقيقه طول شرقي قراردارد.فاصله اين شهرستان ازمركز استان 160 كيلومتروازمركزكشور380 كيلومتر مي باشد.خوانساردرمنطقه اي كوهستاني واقع وداراي 2250متر ارتفاع ازسطح درياست.


مـوقـعيت آب وهـوائي:
به علت ارتفاع زياداين شهرازسطح درياهوادر تابستان معتدل وزمستان نسبتاً سرداست وبه همين دليل داراي شرايط ييلاقي است وجودچشمه هاي آب فراوان وباغات سرسبزشرايط بسيارمساعدي براي جذب توريسم فراهم نموده است.


حـداقـل وحـداكـثردمـا:
درفصول سردسال دماي هواتا 20 درجه زيرصفركاهش مي يابدودرگرمترين روزهاي فصل تابستان درجه حرارت به 38 درجه سانتيگرادافزايش مي يابد ودرجه رطوبت نسبي 2/32 مي باشد.

ميزان بارندگي:بطورمتوسط ميزان بارندگي درسال 354 ميلي مترمي باشدوطي ده سال گذشته كمترين وبيشترين ميزان بارندگي به ترتيب240 و560 ميلي مترنيزگزارش شده است.


مـنابع تـأمـين آب:
آب اين شهرستان ازطريق 179 چاه 158رشته قنات و59 رشته چشمه با ميزان آبدهي 105 ميليون مترمكعب


رودها:
ميزان آبدهي رودهاي خوانسار- خم پيچ- خشكرود و ويست حدوداً 42 ميليون مترمكعب مي باشد.


كـشاورزي – منـابـع طبيعي ودامـپروري:
اشاره به قابليتهادراموراقتصادي توليدي...


وضعيت اقتصادي:
به استنادآمارموجود تقريباً 6000 نفرازجمعيت 40 هزارنفري اين شهرستان دربخش كشاورزي ودامداري ودامپروري وحدود4200 نفردربخش خدمات و600 نفردربخش صنعت مشغول بكارميباشند.

محصولات اصلي به ترتيب سطح زيركشت عبارتنداز:گندم- جو- علوفه- سيب زميني- حبوبات و محصولات باغي شامل : انگور- گردو- بادام- زرد آلو

بدليل كوهستاني وسنگلاخي بودن زمين وازطرفي كمبودآب موردنيازبخش كشاورزي درآمد كشاورزان نسبت به مناطق حاصلخيز بسياركم بوده وخانواده هاي روستائي وشهري مجبوربه روي آوردن به شغلهاي ديگر ازقبيل كارگري ودستفروشي مي باشند.

اين شهرستان درزمينه توليدعسل سابقه طولاني داردودرحال حاضربا تعدادبالغ بر32000 كلني زنبورعسل ساليانه بيش از350 تن عسل توليد وبه شهرهاي ديگروحتي به خارج ازكشورصادرمي نمايد.

خشكبار از قبيل مغز گردو، بادام و برگ زردآلو ازديگرمحصولات ايـن منطقه مي باشد.

سطح اراضي زيركشت :
سطح اراضي زيركشت 114/6 هزارهكتار
سطح اراضي زيركشت زراعي آبي 792/3
سطح زيركشت محصولات باغي 0452/2
ميزان توليدات محصولات باغي990/7
ميزان توليدمحصولات زراعي 546/78


ظرفيتهاي ديگراقتصادي شهرستان عبارتنداز:
53 واحدمرغداري گوشتي شهرستان با ظرفيت 600 هزارقطعه جوجه و توليد ساليانه 4 هزارتن گوشت

9 واحدگاوداري صنعتي درحال بهره برداري


مراتع:
مساحت كل مراتع 750271 هكتار
مساحت كل مراتع درجه يك 7527 هكتار
مساحت كل مراتع درجه دو 15054 هكتار
مساحت كل مراتع درجه سه 15054 هكتار
مساحت كل مراتع درجه چهار 37635 هكتار
متوسط توليد علوفه 65 كليوگرم درهكتار
تعدادبهره برداران ازمراتع 1359 نفر
دام موجوددرمراتع 35431 رأس
تعداددام مجازباتوجه به ظرفيت مراتع 20600 رأس


راهـها:
طول راههاي شهرستان خوانساربه 5/254 كيلومتربالغ مي گردد كه كلاًآسفالت بوده وازاين ميزان حدود166 كيلومترراههاي اصلي و5/88 كيلومترراههاي روستايي را تشكيل مي دهد.


جـمعيت:
جمعيت ساكن دراين شهرستان بالغ بر37 هزارنفربوده كه باتوجه به برآوردهاي بعمل آمده اين رقم روبه افزايش بوده لازم به توضيح است كه جمعيت غيرساكن اين شهرستان درنيمه دوم سال به 50 هزارنفربالغ ميگردد.

اين شهرستان بايك بخش مركزي وسه دهستان به نامهاي چشمه سار، كوهسار پشت كوه داراي 18 روستا مي باشد.


زبـان لهـجه ،گـويش:
مردم خوانسارداراي لهجه خاصي نبوده وليكن داراي گويش مستقل خوانساري مي باشندكه اين گويش ريشه درزبان فارسي قديم داشته وازقبل ازاسلام دراين شهرستان رايج بوده است دركتب تاريخ نقل است شهربانو همسرامام حسين (دختر يزد گرد سوم) درهنگام اسارت درمجلس عمرخطبه اي به زبان وگويش خوانساري ايراد نموده است كه اين جمله معروف ازاوست اُف برابرويزبوكه نامه پيغمبرش بدرا (يعني اف برخسرو پرويز باد كه نامه پيغمبررا پاره كرد)


بخش صنعت:
درحال حاضرحدود50 واحدكوچك وبزرگ صنعتي درشهر خوانسار موفق به اخـذموافقت اصولي وپروانه تأسيس شده اندكه حدوداً 25 واحد از اين تعدادراه اندازي ومشغول كارميباشندوبراي حـدود500 نفر نيروي كـار اشتغال ايجاد نموده اند.


شركت سرمايه گذاري صنعتي خوانسار(صنايع فلزي)
يكي از واحدهاي توليدي صنعتي شهرستان خوانسارمي باشدكه بامشاركت انجمن خوانساريهاي مقيم مركزوسرمايه گذاري مردمي وتسهيلات بانكي درسال 1379 تأسيس وبابكارگيري بالغ بر65 نفرنيروي كاردرحال حاضردرزمينه توليدمفتولهاي پيش تنيده كه درصنايع راه آهن- سدسازي- پل سازي وسازه هاي پيش ساخته مورداستفاده قرارميگردفعاليت مي نمايد.

تعدادي ديگرازصنايع اين شهرستان دربخش توليدنخ- ريسندگي وبافندگي ومصالح فرش- دوچرخه سازي- توليدموادغذايي- لوله هاي پلي اتيلن- مارپيچ فرمان- كارتن سازي- رشت بري- صنايع چوب... مشغول بكارمي باشند.


مشخصات تعدادي ازواحدهاي توليد صنعتي شهرستان

رديف              نام واحد صنعتي                                    نوع توليد

1                      صنايع فلزي                                        مفتولهاي فلزي تنيده

2                      پتوبافي بهتابان                                   پتو

3                      ريسندگي پورنگان                               توليد نخ

4                      خوانسارروكش                                    روكش هاي چوبي

5                      ايران مارپيچ                                        مارپيچ فرمان خودرو

6                      كارتن سازي اميد                                 كارتن

7                      صنايع نخ خوانسار                               توليدنخ

8                      شركت ناي زرين                                  پارچه

10                    آبليموي رزين                                       آبليمو ومواد غذايي

11                    شركت كوهسيل                                  لوله هاي پلي اتيلن

12                    شركت اميد                                        سيم وكابل

13                    شركت سيمرغ خوانسار                        سود پرك(موادشيمايي)

14                    صنايع غذايي كشتزار سبز                     بسته بندي صنعتي عسل

 
 صنايع دستي :

ازجمله مهمترين صنايع دستي كه ازگذشته هاي دوردراين شهرستان رايج بوده وقسمتي ازدرآمدخانواده هاي شهري وروستائي راتأمين مي نمودقالي بافي بوده است ولي به دلايل متعدددرحال حاضربازارفرش راكد وبافندگان وتوليد كنندگان فرش بامشكلات عديده اي روبرومي باشند.

قلم زني، صنايع چوب، منبت كاري- سفالگري ازجمله صنايع دستي اين شهرستان دردهه هاي اخيربوده واز هنرخاصي برخورداربوده است.
تاریخ به روز رسانی: 1393/10/08
تعداد بازدید: 12294
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal