تماس با ما

آدرس:

خیابان امام خمینی -فرمانداری خوانسار

شماره تماس: ۵۷۷۷۲۰۰۷-۰۳۱

شماره پیامکی: ۵۰۰۰۲۰۰۰۳

شماره فکس: ۵۷۷۷۲۰۰۷-۰۳۱

کدپستی: ۱۷۶۱۱-۸۷۹۱۶

آدرس الکترونیکی: info@khansar.gov.ir