جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
۰۸:۱۵:۲۶
فرمانداری شهرستان خوانسار

دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک

دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک

۱ -حوزه شهرسازی و معماری دفتر فنی

الف –  کمیسیون ماده پنج قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

ب-فرآیند گردش کار در کارگروه تخصصی امور زیربنایی ( تقاضاهای مربوط به داخل و خارج حریم شهرها)

چارت مربوطه به نام کارگروه تخصصی امور زیربنایی بپیوست ارسال می گردد.

 

ج-فرآیند گردش کار مغایرت اساسی

 

 

دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری اصفهان

۱ -حوزه شهرسازی و معماری دفتر فنی

الف –  کمیسیون ماده پنج قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

 

 

ب-فرآیند گردش کار در کارگروه تخصصی امور زیربنایی ( تقاضاهای مربوط به داخل و خارج حریم شهرها)

چارت مربوطه به نام کارگروه تخصصی امور زیربنایی بپیوست ارسال می گردد.

 

ج-فرآیند گردش کار مغایرت اساسی

 

 

دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری اصفهان

۱ -حوزه شهرسازی و معماری دفتر فنی

الف –  کمیسیون ماده پنج قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

 

 

ب-فرآیند گردش کار در کارگروه تخصصی امور زیربنایی ( تقاضاهای مربوط به داخل و خارج حریم شهرها)

چارت مربوطه به نام کارگروه تخصصی امور زیربنایی بپیوست ارسال می گردد.

 

ج-فرآیند گردش کار مغایرت اساسی